Albizia lebbeck

Scientific name: Albizia lebbeck (L.) Benth. Family: Mimosaceae Synonym:  Mimosa lebbeck L.

Ageratum conyzoides

Scientific name: Ageratum conyzoides (L.) L. Family: Asteraceae Bengali/Vernacular name: Fulkuri, Ochunti. Tribal name: Monipuizza, Siang...

Aegle marmelos

Scientific name: Aegle marmelos (L.) Corr. Family: Rutaceae Synonym: Crataeva marmelos L. Bengla/Vernacular name: Bel.

Achyranthes aspera

Scientific name: Achyranthes aspera L. Family: Amaranthaceae Synonym: Cyathula geniculata Lour. Bengali/Vernacular name: Apang, Upathlengra,...

Abelmoschus esculentus

Scientific name: Abelmoschus esculentus (L.) Moench Family: Malvaceae Synonym: Hibiscus esculentus L., Hibiscus longifolius Willd.